Om oss

Frisk Utvikling arbeidsinkludering leverer arbeidsmarkedstiltak til NAV, og vi har omfattende kompetanse og erfaring innen feltet karriereveiledning. Vi er samtidig en del av Frisk Utvikling AS, og inngår i Frisk Gruppen. Gjennom dette er vi søstervirksomhet med Frisk Spesialist som leverer spesialisthelsetjenester, og med Aktimed Helse – leverandør av bedriftshelsetjenester og medisinske klinikker. Dette fellesskapet har en styrkende effekt på flere måter. Vi oppnår en stor faglig bredde på konsernnivå, og selskapene samarbeider om kompetanseutvikling, digitale løsninger, administrasjon og støttefunksjoner. Vi har også muligheten til å investere i utviklingen av verktøy, metoder og ansattes kompetanse.

Frisk Utvikling har gjennom en rekke år videreutviklet tjenestene våre i nært samarbeid med kunder og tjenestemottakere. Vi skal oppleves som kompetente, pålitelige, engasjerte og innovative. Vi er opptatt av å møte fremtidens krav og utfordringer gjennom å bidra til utvikling, og å ta i bruk nye metoder og ny teknologi.

Vi følger mennesker i en periode av livet der de trenger profesjonell bistand for å nå nye mål. Dette kan ofte være en livsfase preget av usikkerhet og sårbarhet. Vi føler et stort ansvar i den rollen vi har, og vektlegger rask og riktig innsats tilpasset den enkelte sine behov.

 

Hvordan jobber vi

Virksomheten vår er basert på offentlige anskaffelser. NAV-enheten i hvert fylke setter utvalgte tjenester ut på anbud, og gjennom anbudskonkurransene avgjøres hvilke selskaper som kan levere den beste tjenesten. Dette innebærer høyest kvalitet til lavest mulig kostnad. Der Frisk Utvikling kan dokumentere å levere den beste tjenesten, tildeles vi rammeavtaler på inntil fire år med et enkelt fylke.

I de årene Frisk Utvikling har rammeavtale med et fylke, kan veiledere ved NAVs lokalkontorer søke inn enkeltdeltakere til oss. Brukere av våre tjenester er personer som enten står helt utenfor arbeidslivet eller som trenger bistand for å øke sin arbeidsdeltakelse.

Vi ser våre forpliktelser overfor kundene som tredelt:

  • Enkeltdeltakeren skal komme i arbeid eller øke sin arbeidsdeltakelse.
  • NAV skal motta dokumentert kvalitet for alle sine deltakere, noe som ofte inkluderer gode anbefalinger om videre bistand.
  • Storsamfunnet skal se en økt andel av befolkningen i arbeid. Hver enkelt som går fra å motta ytelser fra det offentlige til å forsørge seg selv, utgjør en betydelig forskjell – både i enkeltpersonens liv og i samfunnsregnskapet.

 

Vårt faglige fundament

Karriereveiledning er en fagprofesjon. Både NTNU, OsloMet, Høgskolen Innlandet og flere andre tilbyr nå utdanning innen dette feltet. I gruppetiltakene benyttes også voksen- og minoritetspedagogikk. Teamene i våre avdelinger er i tillegg supplert med veiledere som har HR- eller lederkompetanse fra næringslivet. Effektiv tilrettelegging og veiledning forutsetter kompetanse både om veiledning, undervisning og generelt om arbeidslivets krav og forventinger.

Arbeidsinkludering for personer med tilretteleggingsbehov tar utgangspunkt i Supported Employment, en metode innen karriereveiledning. Supported Employment bygger på forutsetningen om at alle som vil kan komme i arbeid med riktig bistand.

 

Våre ansatte

Per i dag har vi 360 ansatte på 53 lokale avdelinger. Det er her det daglige arbeidet med deltakerne gjennomføres, og våre medarbeidere er kompetente og menneskeorienterte. Alle som jobber hos oss skal ha kjennskap til mål og resultater i egen avdeling, og vi jobber samtidig med å synliggjøre hvordan deres innsats påvirker helheten. Dette skaper motivasjon og øker kvaliteten på arbeidet vårt.

Tiltaksbransjen innen arbeidsinkludering har vært i stor utvikling de siste årene. Større konkurranse i bransjen og økt fokus fra NAV på kvalitet, har bidratt til at flere deltakere kommer i arbeid. Frisk Utvikling har som mål å være markedsledende i levert kvalitet. Dette måles i hvor mange enkeltdeltakere som både opplever å bli godt ivaretatt, og som oppnår et stabilt og varig ansettelsesforhold.

For å øke kvaliteten i våre leveranser, har vi et eget fagteam som videreutvikler praktiske metoder og verktøy. Vi har også en IT- og driftsavdeling som har utviklet det vi vil hevde er markedets beste administrasjonssystem for deltakerinformasjon, rapportering og håndtering av personsensitiv informasjon – bygget for å imøtekomme alle krav i ny GDPR-lovgivning.

Våre søsterselskaper leverer både medisinsk forskning og spesialisthelsetjenester til sykehussektoren, med et stort antall leger, psykologer og andre klinikere. Med et sterkt fagmiljø innen relevante disipliner, har vi de beste forutsetninger til å være ledende i utviklingen av effektive programmer og tiltak innen arbeidsinkludering.

 

Vår historie

Vi har gitt bistand til medarbeidere som bytter jobb siden 2004, først med private selskaper som kunder. Vår erfaring som tiltaksleverandør for NAV går tilbake til 2006. Vi har levert individuelle tiltak som Avklaring, Oppfølging og Arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg har vi over flere år levert ulike AMO- tiltak, eksempelvis karriereveiledning, arbeidsrettede norskkurs for minoritetsspråklige og jobbsøkerkurs og kurs for ungdom. Gjennom dette har vi opparbeidet oss erfaringer og kompetanse knyttet til metodikk, gjennomføring og logistikk. Vi har også i disse årene fulgt utviklingen i NAV og arbeidsmarkedet, og tilpasset vårt tiltak, våre metoder og virkemidler etter dette.

Fra og med februar 2018 har vi vært en del av Frisk Gruppen.