PERSONVERNERKLÆRING

Ditt personvern er viktig for oss i Frisk Utvikling. Vi behandler personopplysningene dine på en trygg og forsvarlig måte, og du har alltid mulighet til å få innsyn i, og endre, de personopplysningene vi har om deg.
Frisk Utvikling håndterer alltid personvernopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Vi følger personvernreglene fra EU (GDPR – General Data ProtectionRegulation). I henhold til disse har du krav på å få vite hvilke personopplysninger vi lagrer om deg, og hva vi skal bruke dem til. I det følgende finner du informasjon om hvordan vi håndterer de ulike elementene knyttet til personopplysninger.

 Hvilke personopplysninger behandler vi?

Frisk Utvikling innhenter og bruker ulike typer personopplysninger om deg. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). Vi innhenter og bruker kun de personopplysninger som er nødvendige for å kunne ta gode beslutninger knyttet til din situasjon. Hvilke personopplysninger som er nødvendige avhenger derfor av hva slags tilknytning du har til oss. I noen av våre tiltak er for eksempel helsepersonell en del av hjelpeteamet, og de vil da få tilgang til din pasientjournal. Helsepersonell er underlagt regelverket for helsetjenester.

Formålet med bruken av personopplysningene

Frisk Utvikling gjennomfører vi tiltak med mål om å hjelpe personer ut i, eller tilbake til, arbeid. For å kunne nå dette målet på en best mulig måte trenger vi personopplysninger.

Vi trenger personopplysninger for å:

 • Kunne gi deg best mulig bistand
  Vi trenger personopplysninger om deg for å kunne gi deg en god og sikker individuelt tilpasset bistand.
 • Administrere våre oppgaver og systemer
  Vi bruker personopplysninger når vi skal administrere oppgaver mellom våre ansatte, og for å følge opp avtaler. Vi bruker også personopplysninger for å kunne gi deg god brukerstøtte digitalt gjennom våre systemer.
 • Utarbeide statistikk og analyser

Vi trenger statistikk og analyser for å kunne utvikle oss og forbedre oss.

 • Utvikle og forbedre tjenestene våre

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle tjenestene våre slik at vi alltid kan gi sikker og god bistand. Personopplysninger kan være viktige som hjelpemidler i denne prosessen. I tillegg behandles opplysninger fra deg ved innsendelse og behandling av klager og tilbakemeldinger.

Lagring og behandling av personopplysningene

Vårt hovedformål for behandlingen av dine personopplysninger er å tilby våre tjenester, samt å yte forsvarlig bistand. Frisk Utvikling behandler personopplysninger om deg blant annet ved å: Samle inn opplysninger fra deg eller fra offentlige etater, registrere opplysningene, sammenstille og bearbeide opplysninger, levere ut personopplysninger om deg til offentlige etater og lagre opplysningene. Personopplysninger lagres i sikre soner og er kun tilgjengelig for autorisert personell.

Vi benytter kun personopplysninger om deg når det er nødvendig for å utføre våre oppgaver. Alle ansatte i Frisk Utvikling har taushetsplikt om alle opplysninger om deg, og denne gjelder også etter at en ansatt har sluttet å jobbe hos oss. Hvilke ansatte som gis tilgang til opplysningene er underlagt streng tilgangskontroll. Sammen med våre systemleverandører arbeider vi med å få gode og sikre personvernløsninger i våre systemer.

For å ivareta kravet til informasjonssikkerhet har vi et ISO-sertifisert sikkerhetssystem som sikrer trygg lagring av personopplysninger. Som hovedregel lagres opplysninger i 12 uker etter at du har sluttet i et tiltak hos oss. I enkelte tilfeller lagres data lenger, men da vil det opplyses om i hvert enkelt tilfelle.

Innhenting og utlevering av personopplysninger

Frisk Utvikling innhenter og utleverer personopplysninger om deg til andre offentlige eller private virksomheter der det er nødvendig. Hvilke personopplysninger vi utveksler med andre virksomheter, avhenger av din tilknytning til oss.

Vi kan dele dine personopplysninger med:

 • Helseforetak eller helsepersonell

Vi kan bli kontaktet av et helseforetak med en forespørsel om å få utlevert dine opplysninger.

Helsepersonell har anledning til å utlevere dine taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som våre ansatte. Dette gjøres kun i den grad det anses som nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp.

 • Offentlige myndigheter

Dersom det er pålagt ved lov, eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

 • Databehandlere

En databehandler er et selvstendig selskap eller en juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

Frisk Utvikling sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som personell ansatt hos oss, og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold i databehandleravtaler.

 • Arbeidsgivere og NAV

Dine rettigheter

Når du har personopplysninger registrert hos oss i Frisk Utvikling,har du også følgende rettigheter:

 • Du har rett til å få forståelig informasjon
  Du har rett til å få forståelig informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, hvem vi innhenter opplysninger fra, hvem vi utleverer opplysningene til, formålet med bruken av opplysningene og hvilke rettigheter du har.
 • Du har rett til innsyn
  Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg, hvor vi har hentet opplysningene fra, hva vi skal bruke opplysningene til og hvem vi utleverer dem til.
  For å få innsyn i personopplysningene dine må du ta kontakt med oss.
 • Du har rett til å korrigere personopplysningene

Du kan be om at vi korrigerer opplysningene vi har om deg hvis de er feil eller misvisende. Du kan også legge til opplysninger om deg hvis vi mangler noe.

 • Du kan ha rett til å slette personopplysningene

I noen tilfeller har du rett til å få slettet personopplysningene vi har om deg. Som hovedregel slettes registrerte personopplysninger 12 uker etter endt tiltaksperiode hos oss. For pasientjournaler gjelder egne lovverk for oppbevaring.

 • Du har rett til å få begrenset bruken av opplysningene

Du har også i noen tilfeller rett til å be oss om å begrense hvordan vi behandler personopplysningene dine.

 • Du har rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine

Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Vi må da stanse behandlingen av dem, og de vil eventuelt bli slettet (se punkt om rettighet til sletting av personopplysninger).

 • Dataportabilitet: Du kan kopiere eller flytte personopplysningene dine til andre

Du kan be om å få overført en kopi av personopplysningene som er registrert hos oss, til deg selv eller en annen privat eller offentlig virksomhet. Vi kan bare kopiere eller flytte personopplysninger der du har samtykket til det.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din maskin når du laster ned en nettside. Disse brukes for at nettsiden skal fungere best mulig.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre du som bruker både har blitt informert om, og har gitt samtykke til, behandlingen. Som bruker skal du få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Frisk Utvikling bruker informasjonskapsler av flere årsaker:

 • Internettstatistikk

Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på vårt nettsted gjennom Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Statistikken gir oss informasjon om for eksempel: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Dette betyr at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adresser, men den avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom en IP-adresse består av numrene 123.456.789.123, brukes bare 123.456.789.XXX. I tillegg behandles IP-adressene på et aggregert nivå. Det betyr at all data blir slått sammen til en gruppe, og derfor ikke behandles individuelt.

 • Administrasjon av vår nettside
  Vi administrerer verktøy for måling og sporing ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.
 • Bruk av tredjeparter
  Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin for at vi skal kunne samle inn statistikk. Opplysningene som samles inn slettes automatisk etter 90 dager.

 Med Google Ads sin remarketing-funksjon, eller «lignende målgrupper»-funksjon, når vi ut til personer som har besøkt nettstedet vårt tidligere gjennom muligheten til å vise annonser til disse personene.

Facebook har også en remarketing-funksjon som gjør at vi når ut til personer som har besøkt nettstedet vårt tidligere ved å vise annonser til disse personene. Facebook lagrer informasjonskapsler i din nettleser for at denne funksjonen skal fungere.

Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles annonseinnstillinger. Du kan også velge bort en tredjepartleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvalgssiden for Network Advertising Initiative.

Slik administrerer du informasjonskapsler.

Personvernansvarlige

Frisk Utvikling er en del av Frisk Gruppen, og har gjennom dette en overordnet personvernrådgiver for konsernet, samt flere personvernkontakter som har ansvar for spesifikke fagfelt.

Personvernrådgiver har ansvar for blant annet:

 • Å bistå Frisk Gruppens personvernkontakter og virksomhetsledere med informasjon og råd i deres behandling av personopplysninger
 • Å lede konsernets nettverk for personvernkontakter
 • Å samarbeide med, og fungere som et kontaktpunkt mot, Datatilsynet og andre rådgivende instanser
 • Å på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av dem

Personvernkontaktene har ansvar for oppfølging av personvernkrav i prosjekter der personvern/informasjonssikkerhet er sentrale elementer. Videre har personvernkontaktene ansvar for å bidra ved uønskede hendelser og avvik innenfor sitt ansvarsområde, og sørge for rapportering om dette.

Personvernkontaktene skal blant annet:

 • Fungere som rådgivere for ansatte når det gjelder personvernspørsmål
 • Bidra ved utarbeidelse og inngåelse av databehandleravtaler og oppfølging av disse, samt avtaler om felles behandlingsansvar
 • Bidra i kartlegginger innenfor personvern og informasjonssikkerhet innenfor eget område
 • Bidra ved gjennomføring av opplæring og bevisstgjøring av ansatte om personvern

Har du noen spørsmål knyttet til personvern?

Hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt her, kan du kontakte oss på epost.

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener måten vi behandler personopplysninger på er i strid med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem for å kontakte Datatilsynet finner du på nettsidene deres.